Welcome to bagilltcommunitycouncil.gov.uk
Home  |  Newyddion  |  Community Newsletter  |  Cysylltwch â ni  | 
Manylion cysylltu

Mrs. Lesley Wood,
Clerc Cyngor Cymuned Bagillt
12 Llys Pant Derw
Connahs Quay
Deeside
CH5 4QY

Cysylltwch â ni

07856597165

Welcome to the Bagillt Community Council website

GWYBODAETH GYFFREDINOL AM GYNGOR CYMUNED BAGILLT

Mae aelodau’r Cyngor yn cael eu hethol i’w swyddi, ac mae pob Cynghorydd yn gwasanaethu am dymor o bedair blynedd. Bydd y tymor presennol yn dod i ben ym mis Mai 2022, sef blwyddyn yn ychwanegol i’r arfer er mwyn osgoi gwrthdrawiad ag etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae 14 o Gynghorwyr yn gwasanaethu dwy Ward, y Dwyrain a’r Gorllewin, gyda saith yn cynrychioli pob un. I ariannu’r gwariant mae’r Cyngor yn archebu ei ofynion gan y Cyngor Sir. Mae’r holl incwm/gwariant yn derbyn archwiliad mewnol ac allanol yn flynyddol ac mae copïau o’r cyfrifon a archwiliwyd ar gael i’w hastudio’n gyhoeddus drwy gysylltu â’r Clerc.                

Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor ar 2il Ddydd Mercher bob mis (heblaw mis Awst a mis Rhagfyr pan mae’r gwyliau) ac maent yn cychwyn am 7pm. Cânt eu cynnal yn Llyfrgell Cymuned, Bagillt, ac mae croeso i’r wasg a’r cyhoedd ddod i’r cyfarfodydd.

Y PWERAU STATUDOL A’R PWERAU ERAILL SYDD GAN GYNGOR CYMUNED BAGILLT ERS EI GYCHWYNIAD YM MIS EBRILL 1985

1. LLOCHESI BWS

Trwsio a gofalu am lochesi bws y Cyngor Cymuned. Darparu lloches newydd o garreg yn Boot End (A548) a lloches o frics ger Swyddfa Bost Riverbank. Cânt oll eu gwirio a’u trwsio, eu glanhau a’u hailbeintio yn rheolaidd gan Ofalwr y Gymuned. Mae seddi i gael eu gosod yn lloches bws Ystâd y Faenor yn 2013 a Riverbank yn 2014.

2. GOLEUADAU NADOLIG

Yn 2002, dechreuwyd gosod goleuadau’r Nadolig trwy gytundeb gyda dau dafarn yn y Stryd Fawr a chafodd y goleuadau yma eu gwella yn 2003 a 2004 a’u hymestyn i gynnwys eiddo arall yn y Stryd Fawr. Yn 2006, estynnwyd y goleuadau ymhellach i gynnwys goleuadau rhaff ar bolion lamp ond rhoddwyd y gorau i hyn ar ôl blwyddyn oherwydd fandaliaeth. Yn 2009, gosodwyd llusernau sbâr yn y Stag Inn ac yn Forresters Hall, ond yn 2010 penderfynwyd rhoi’r gorau i ddarparu goleuadau yn gyfan gwbl am fod llai o safleoedd ar gael i’w gosod ynddynt.

3. GOFALWR Y GYMUNED

Ym mis Hydref 2001, dechreuwyd defnyddio Gofalwr Ystadau Cyngor Sir y Fflint i wneud dyletswyddau’r Cyngor Cymuned am wythnos bob mis, hynny ydy, wythnos o waith wedi ei ledaenu dros bythefnos. Gwnaed hyn am gost y cytunwyd arni ac adolygir y gost yn flynyddol, hyd fis Mawrth 2014 ar hyn o bryd, yn dilyn adolygiad o’r trefniadau rhwng y ddau Gyngor yn 2013. Mae’r dyletswyddau wedi cynnwys codi sbwriel (yn cynnwys biniau sbwriel), atgyweiriadau bach i osodion y Cyngor, peintio llochesi bysiau/seddi cyhoeddus, glanhau graffiti, rhoi gwybod i’r awdurdodau priodol am atgyweiriadau a gwneud tasgau gofynnol/y cytunwyd arnynt yn nhai preifat rhai o bobl hŷn y pentref, megis symud sbwriel, torri gwrychoedd, tynnu eiddew, atgyweiriadau bychain a gwaith hefyd i fudiadau lleol. Ers mis Mai 2013, ceir adroddiadau rheolaidd yng nghyfarfodydd y Cyngor am y tasgau a wnaed yn y mis(oedd) blaenorol.

4. YMGYNGHORIAD

Ceir ymgynghoriad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, y Llywodraeth Ganolog a’i hasiantaethau; gan y cyfleustodau cyhoeddus a Chyngor Sir y Fflint unedol er mwyn ceisio barn a sylwadau am y newidiadau sydd ar y gweill.

5. YR AMGYLCHEDD

Cymerwyd rhan yn yr Ymgyrch ‘Cadw Delyn yn Daclus’ yn y gorffennol, ymgeisir mewn adrannau o’r cystadlaethau ‘Pentref Taclusaf’, prynir bylbiau a llwyni i’w plannu gan ysgolion lleol a Chanolfannau Ieuenctid a phrynir amser y Gofalwr Cymunedol i wneud dyletswyddau codi sbwriel.

6. CYMORTH ARIANNOL

Rhoddion yn flynyddol i fudiadau lleol, o fewn y meini prawf y cytunwyd arnynt, i helpu i dalu’r costau rhedeg a’r treuliau penodol sy’n cael eu pennu yng nghyfarfodydd mis Hydref a Chwefror y Cyngor. Rhoddir ystyriaeth grant yn flynyddol i’r Ganolfan Gymuned hefyd drwy dalu costau dŵr/carthffosiaeth ac yswiriant, a grant hefyd ers 2011 i’r Clwb Bowlio ar gyfer gwaith cynnal a chadw’r grin ac ers 2014 i’r Llyfrgell Cymuned er mwyn dalu costau trydan ac yswiriant. Rhoddir grantiau unwaith yn unig ar gyfer eitemau penodol i fudiadau lleol. Yn 2011, ariannodd y Cyngor y gost o gadw Llyfrgell Bagillt yn agored am chwe mis er mwyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus am ei dyfodol yn dilyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint y dylid ei chau. Cymorth o £3000 dros 3 blwyddan i’r Urdd Eisteddfod y Fflint 2016. Ymgeisiwch yma.

7. LLWYBRAU TROED

Arwyddion ar lwybrau cerdded mewn cydweithrediad â’r Awdurdod Priffyrdd. Tynnu sylw’r Awdurdod Priffyrdd at rwystrau, yr angen am safleoedd ac ati, yr hawl i gael eu hysbysu a sylwadau am wyriadau ac ati. Yn 1991/92, cynhyrchwyd  Canllaw i Lwybrau Troed Lleol, a chyhoeddwyd ail fersiwn yn 1995. Cymerwyd rhan mewn arolwg o lwybrau troed ac, yn 1994/95, cafwyd estyniad caniataol i lwybr troed Rhif 13.

8. BASGEDI CROG

Dechreuwyd darparu 8 basged grog ar bedair colofn yn y Stryd Fawr yn 2005, ac roedd y gwaith yn cynnwys trefnu i’w codi, eu dyfrio a’u tynnu. Parhaodd hyn hyd 2007. Nid yw’n digwydd ar hyn o bryd oherwydd bod angen ymdrin â’r trefniadau dyfrio.

9. GOLEUADAU (LLWYBR TROED)

Darparu colofnau goleuadau newydd yn y gorffennol yn unol â’r cyn Gyngor Bwrdeistref Delyn yn y Stryd Fawr a cholofnau ychwanegol yn Ffordd Highfield, Rhodfa Trebor, Tyn Twll, Lôn Gadlys, Foel Gron a Phen-y-Glyn. Yn 1995/96, codwyd safon y lampau i rai safonol 35 sox (cyflawnwyd 10 yn y flwyddyn). Cyngor Sir y Fflint sy’n gyfrifol am gynnal a chadw, trwsio a gwneud newidiadau trydanol yn y dyfodol.

10. SBWRIEL

Darparu biniau sbwriel newydd (gyda Chyngor Sir y Fflint yn eu gwagio) ac adnewyddu’r rhai presennol fel y bo’n angenrheidiol. Cafwyd gwell gwasanaeth glanhau amwynderau (ysgubo strydoedd/casglu sbwriel), y talwyd amdano gan y Cyngor Cymuned, am ddeuddeg mis gyda’r cyn Gyngor Bwrdeistref Delyn.

11. AMRYWIOL

Gweithredu fel ‘carfan bwyso’ gydag awdurdodau lleol eraill, Awdurdodau Iechyd a’r Heddlu a’r cyfleustodau cyhoeddus, i sicrhau nad yw gwasanaethau lleol yn cael eu lleihau, gan dynnu sylw at ddiffygion ac awgrymu gwelliannau. Daw Rheolwr Rhawd Gymunedol yr Heddlu a/neu Swyddog Cymorth Cymunedol lleol yr Heddlu i gyfarfodydd y Cyngor.

12. TAFLEN NEWYDDION (Y CYNGOR)

Cychwynnwyd yn 2007 gyda dau rifyn y flwyddyn hyd 2009.

13. HYSBYSFYRDDAU

Eu darparu, eu gosod a gofalu amdanynt. Darparu’r byrddau yn y Ganolfan Gymunedol, yn Riverbank ac yn y Maes Parcio yn y Stryd Fawr sydd ar gael i’w defnyddio gan fudiadau lleol.

14. CYNLLUNIO

Derbyn copïau o’r holl geisiadau sy’n effeithio ar y gymuned ac arfer yr hawl i wneud sylwadau, gan gynnwys gwrthwynebiadau, sydd i gael eu hystyried gan yr Awdurdod Cynllunio (Cyngor Sir y Fflint).

Trafodir materion cynllunio yng nghyfarfodydd y Cyngor Cymuned ac mae croeso i’r cyhoedd ddod iddynt. I gwrdd â’r dyddiad cau ar gyfer ymatebion a osodir gan Gyngor Sir y Fflint sydd cyn dyddiad y cyfarfod nesaf, gall y Cadeirydd, y Cynghorydd Sirol (ar yr amod ei fod ef neu ei bod hi’n aelod o’r Cyngor Cymuned) ac aelod lleol gytuno ar ymateb, yn amodol ar y meini prawf y cytunwyd arnynt. Ym misoedd y gwyliau, Awst a Rhagfyr, rhoddir y pŵer i benderfynu ar ymateb i’r saith aelod yn y ward berthnasol.

15. MANNAU CHWARAE/CYNLLUNIAU CHWARAE

Adnewyddwyd offer yn flynyddol ar y cyd gyda’r cyn Gyngor Delyn ar safleoedd ym Mron Haul, Bron-y-Wern, Ffordd Fictoria, Maenor, Pen-y-Glyn, Deans Close a Rhodfa Trebor. Yn 2011/12 cyfrannwyd at y gwaith gwella ym maes chwarae Walwen gydag arian cyfatebol gan Gyngor Sir y Fflint. Yn 2013/14 bydd adnewyddiad drwy ariannu cyfatebol ym maes chwarae Rhodfa Trebor a Bron Haul yn 2014/15 a Manor yn 2015/16. Ers 1997/98, talwyd costau rhedeg cynllun chwarae’r haf mewn dau leoliad mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint. O 2002/03 hefyd cyfrannwyd at weithgareddau cynllun chwarae i blant hŷn yn Ward y Dwyrain ac yn 2007/08 rhoddwyd cynnig ar ddarparu ariannu cyfatebol i dalu costau cludiant er mwyn i’r ifanc o ardal y Wern fynd i’r Clwb Ieuenctid yn Boot End.

16. MEINCIAU CYHOEDDUS

Darparu, ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw, yn cynnwys peintio.

17. TAWELU TRAFFIG

Yn 1997/98 cychwynnwyd rhaglen dreigl o fesurau tawelu traffig mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, ar Ffordd Treffynnon a’r Stryd Fawr, ac yn 1998/99 ym Mron-y-Wern a Ffordd Bryntirion. Ers 2000/01, gosodwyd mesurau ffisegol ar Ffordd Bryntirion, Foel Gron, Ffordd Fictoria a Sandy Lane. Cafwyd rhaglenni pellach ar gyfer Tyddyn Messham, Pen-y-Glyn a Riverbank, y cytunwyd arnynt gydag Awdurdod y Briffordd ond yn dilyn hynny cawsent eu gohirio gan Gyngor Sir y Fflint. Yn 2012, am na chafwyd cynnydd yn y gwaith mae’r cyllid i gael ei ddefnyddio erbyn hyn ar gyfer cynlluniau amrywiol.

18. GEFEILLIO

Ym mis Ionawr 2013, cytunodd y Cyngor i efeillio Cymuned Bagillt yn Sir y Fflint gyda phentref Laxey, yn Sheading of Garff, Ynys Manaw oherwydd y cysylltiad o ran eu hanes diwydiannol. Digwyddodd hyn yn dilyn ymweliad yn haf 2012 gan Gadeirydd a chynrychiolwyr Cymdeithas Treftadaeth Bagillt ag Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Laxey a Lonan. Cododd y cysylltiad am fod Olwyn Ddŵr Cloddfa Snaefell wedi’i hadeiladu’n wreiddiol ym Magillt a chafodd ei hadfer gan Ymddiriedolaeth Laxey a Lonan. Cafodd ei hail agor ym mis Awst 2006 a newidiwyd ei henw i Lady Evelyn. Bydd y cysylltiad gefeillio drwy Gymdeithas Treftadaeth Bagillt.

19. COFEB RHYFEL

Gwella’r ardal o’i hamgylch a gofalu am y darn gyda’r planhigion. Yn 1997/98 trefnwyd i’w glanhau, yn 1998/99 adnewyddwyd yr enwau ar y Gofeb ac yn 2000/01, trwsiwyd hi ar ôl iddi gael ei fandaleiddio. O 2002/03 hyd 2005/06 rhoddwyd grant i Gymdeithas Treftadaeth Bagillt ar gyfer cynllun gwella ac yn 2008 talwyd am fainc gyhoeddus newydd hefyd.

20. GWEFAN

Yn 2007, sefydlwyd gwefan y Cyngor ar ôl cofrestru ar .gov a diweddarwyd hon yn 2010. Yn ogystal â gwybodaeth am y Cyngor a’i gysylltiadau, mae’n cynnwys copïau o gofnodion y cyfarfodydd ers mis Mai 2006. Yn 2011,  cymerodd y Cyngor rôl awdurdod treialu gyda mapio digidol fel menter gan Fforwm Sir y Fflint. Yn 2013/14 cytunwyd i gyfieithu tudalennau ar y we i’r Gymraeg gan ddefnyddio arian o gronfa ddatblygu gwefannau Cynulliad Cymru.

Help Cymorth ar-lein
Help Hysbysiad

Y Newyddion Diweddaraf

latest news

General Information